Čistá mobilita České Budějovice

Plynová paliva

Použití plynů pro pohon spalovacích motorů má více než stoletou historii. První spalovací dvoudobý motor byl uveden do provozu v roce 1860 a používal svítiplyn (karbonizační plyn). Výkon motoru byl jen 0,75 kW. O rok poději byl uveden do provozu čtyřdobý Ottův motor, opět s použitím svítiplynu. Benzin se začal používat až v roce 1873. Používání svítiplynu pro pohon spalovacích motorů se rozšířilo hlavně za druhé světové války, kdy byl nedostatek pohonných hmot na bázi ropy. Svítiplyn je jeden z produktů vysokoteplotní karbonizace uhlí, obsahuje jako spalitelné složky CO, H2, CH4 a další plynné uhlovodíky. Z hlediska spotřeby paliva v motoru je jeden litr benzinu ekvivalentní asi 2 m³ svítiplynu.

V současné době se použití plynů pro pohon automobilů z důvodu úspor ropných kapalných paliv znovu rozšiřuje. Dalším důvodem pro zavádění plynných pohonů je řešení některých ekologických problémů, protože ve spalinách ze spalování plynných paliv je obvykle menší množství některých škodlivých látek.
Při pohonu osobních a nákladních automobilů a autobusů se uplatňují zejména zkapalněná propan-butanová směs (LPG – liquefied petroleum gas), stlačený zemní plyn (CNG – compressed natural gas) a v menším měřítku i zkapalněný zemní plyn (LNG – liquefied natural gas).