Čistá mobilita České Budějovice

Aktuální problémy

Aktuální problémy a možnosti jejich řešení

Aktuální problémy dopravy ve vztahu k životnímu prostředí můžeme rozdělit do dvou skupin:

  • znečištění ovzduší (emise), hluk a vibrace, znečištění vody a půdy, zábor půdy a destrukce osídlení
  • spotřeba velkého množství energie – téměř 30 % její celkové spotřeby.

V rámci jednotlivých druhů dopravy nejvíce energie spotřebovává silniční doprava (84,4 %), po ní následuje letecká (11,1 %), železniční (2,6 %) a říční (2,0 %).

ZDROJE:

http://envi.upce.cz/pisprace/ks_pha/kovarikova.pdf